Faculty Faculty

回到完整页面

 Professor:

     Fei Luo Ph.D. (PI)

     Jin-Yan Wang Ph.D.

 Research Assistant Professor:

     Ning Wang Ph.D.

 Post doctor:

     Ya-Bin Sun Ph.D.

 Ph.D.Candidate:

     Yu-zheng Wang, Xiao-xiao Lin, Lu Fan, Wen Ye, Wen-Xiao Gong, Xin-He, Liu

 Graduate Student:

     Xin Wang, Ya-Hong Chen, Sheng Wang, Ji-Fang Li