Contacts us Contacts us

最小化 最大化

Address:6 LincuiRoad, ChaoyangDistrict, Beijing 100101, China.

E-mail: luof@psych.ac.cn

Events Events

最小化 最大化

Faculty Faculty

最小化 最大化

 Professor:

     FeiLuo Ph.D. (PI)

     Jian-you GuoPh.D.

 Associate professor:

     Jin-yanWang Ph.D.

 Research Assistant Professor:

     NingWang Ph.D.

 Post doctor:

     Xiao Wei Ph.D.

 Ph.D.Candidate:

     Yifei Guo, Ya-bin Sun, Yu-zheng Wang, Xiao-xiao Lin, Yu-qi Sun, Lu Fan, Li-jia GU

 Graduate Student:

     Xiao-fei Deng, Ze-kun Sun, Wen Ye, Xin Wang


 

Faculty Faculty

最小化 最大化

Professor:

        FeiLuo Ph.D. (PI)

        Jian-you GuoPh.D.
 
Associate professor:
 
         Jin-yanWang Ph.D.
 
Research Assistant Professor:
 
         NingWang Ph.D.

技术支持 中国科学院武汉文献情报中心信息系统部(zsfw.whlib.ac.cn) build20150305