Contacts us Contacts us

最小化 最大化

Address:16 LincuiRoad, ChaoyangDistrict, Beijing 100101, China.

E-mail: luof@psych.ac.cn

Events Events

最小化 最大化

Faculty Faculty

最小化 最大化

 Professor:

     Fei Luo Ph.D. (PI)

     Jin-Yan Wang Ph.D.

 Research Assistant Professor:

     Ning Wang Ph.D.

 Post doctor:

     Ya-Bin Sun Ph.D.  Yu-Zheng Wang Ph.D.

 Ph.D.Candidate:

      Xiao-xiao Lin, Wen Ye, Wen-Xiao Gong, Xin-He, Liu

 Graduate Student:

     Xin Wang, Ya-Hong Chen, Sheng Wang, Ji-Fang Li

Faculty Faculty

最小化 最大化

Professor:

        FeiLuo Ph.D. (PI)

        Jian-you GuoPh.D.
 
Associate professor:
 
         Jin-yanWang Ph.D.
 
Research Assistant Professor:
 
         NingWang Ph.D.

技术支持 中国科学院武汉文献情报中心信息系统部(zsfw.whlib.ac.cn) build20150305